Showa Modern Tai ‘Playback Medley’

Sato No Uta ‘Ame furi Kuma no ko’

Drunken Fish ‘Get This’

Ohmichi Yuda ‘Be Healed’

Mika Watanabe ‘The End Of The World’

AWA ‘Diana’

Yadosagashi ‘Bun bun HERO’