Mika Ota, Yoshitaka Yamashita ‘Yurari’

Showa Modern Tai ‘Kassai’