Yasuhiro Sakake Quartet ‘Mou-Chou’

Yasuhiro Sakake (Gt)
Shota Watanabe (Pf, Kb)
Hiroyuki Okubo (Ba)
Yoshitaka Yamashita (Dr)