NGK ‘Bye Bye Blackbird’


Atsushi Kuroda(Vo, Harmonium)
Koji Goto(Pf)
Kazuya Nakoji(Ba)