Kotaro Hiramitsu Trio ‘I Love You’

Daichi Kato Quartet ‘Substitute’

Mika Ota, Yoshitaka Yamashita ‘EVA’